اکثر مردان تمایلی به وازکتومی ندارند

اکثر مردان تمایلی به وازکتومی ندارند


نتایج یک تحقیق در زاهدان نشان داد ۳/۵۸ درصد از مردان حاضر به استفاده از روش های پیشگیری مردانه در برنامه های تنظیم خانواده نبودند .


به گزارش خبرنگار سلامت نیوز ، بر اساس این تحقیق تنها ۷/۲۳ درصد مردان تمایل به استفاده از روش پیشگیری وازکتومی داشتند.همچنین ۶/۵۸ درصد مردان مشارکت زیاد و بقیه مشارکت کمی در برنامه های تنظیم خانواده داشتند .

بر اساس یافته های این تحقیق ۷/۷۶ درصد در مورد روش های تنظیم خانواده آگاهی خوبی داشتند و ۷/۸۵ درصد آنها با برنامه های تنظیم خانواده موافق بودند.

گفتنی است مشارکت مردان یکی از عوامل موثر در موفقیت برنامه های تنظیم خانواده و به عنوان یکی از محورهای مهم بهداشت باروری است که در شرایط کنونی نیازمند اطلاع رسانی بیشتر و آموزش آگاهی مناسب به مردان است.

اکثر مردان تمایلی به وازکتومی ندارند

 


نتایج یک تحقیق در زاهدان نشان داد ۳/۵۸ درصد از مردان حاضر به استفاده از روش های پیشگیری مردانه در برنامه های تنظیم خانواده نبودند .

 


به گزارش خبرنگار سلامت نیوز ، بر اساس این تحقیق تنها ۷/۲۳ درصد مردان تمایل به استفاده از روش پیشگیری وازکتومی داشتند.همچنین ۶/۵۸ درصد مردان مشارکت زیاد و بقیه مشارکت کمی در برنامه های تنظیم خانواده داشتند .

 

بر اساس یافته های این تحقیق ۷/۷۶ درصد در مورد روش های تنظیم خانواده آگاهی خوبی داشتند و ۷/۸۵ درصد آنها با برنامه های تنظیم خانواده موافق بودند.

 

گفتنی است مشارکت مردان یکی از عوامل موثر در موفقیت برنامه های تنظیم خانواده و به عنوان یکی از محورهای مهم بهداشت باروری است که در شرایط کنونی نیازمند اطلاع رسانی بیشتر و آموزش آگاهی مناسب به مردان است.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید